Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Polityka prywatności

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest „INTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134132, NIP: 6310008884, REGON: 271767763, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
  ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): intex@intex.com.pl, tel. +48 32 230 75, zwana dalej "Administratorem".
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej intex.com.pl oraz w ramach organizowanych szkoleń są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
II

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
  Administrator przetwarza dane osobowe w przypadku:
  a) składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży produktu (np. przeprowadzenia szkolenia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy),
  b) organizowanych szkoleń (dane uczestników), w celu przeprowadzenie szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda uczestników szkolenia),
  c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  a) w przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych przez zamawiającego:
  • imię i nazwisko
  • nazwa/firma
  • adres
  • NIP
  • numer telefonu
  • adres e-mail.
  b) w przypadku udziału w szkoleniu organizowanym przez Administratora konieczne jest podanie następujących danych osobowych przez uczestnika szkolenia:
  • imię i nazwisko (wymagane)
  • nazwa/firma (wymagane)
  • opis/nazwa stanowiska (opcjonalnie)
  • PESEL (opcjonalnie)
  • data urodzenia (opcjonalnie)
  • numer telefonu (opcjonalnie)
  • adres e-mail (opcjonalnie).
  c) w przypadku zapisania się na Newslettera konieczne jest podanie następujących danych osobowych przez subskrybenta:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 • OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przez okres wskazany w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a przypadku jego niewskazania do czasu aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej intex.com.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od użytkowników strony internetowej intex.com.pl mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej intex.com.pl. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych może uniemożliwić wykonanie usługi przez Administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
III

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe pozyskane przez Administratora przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
IV

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podstawy prawne żądania:
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: intex@intex.com.pl
 • W sytuacji wystąpienia z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując osobę, której dane dotyczą uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
V

PLIKI "COOKIES"

 • Strona Administratora tj. www.intex.com.pl używa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.