Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Polityka prywatności

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest „INTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134132, NIP: 6310008884, REGON: 271767763, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): intex@intex.com.pl, tel. +48 32 230 75 16.
 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma INTEX jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Zebrane dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • INTEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów.
  Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się INTEX Sp. z o.o. jak i w formie papierowej.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  a) umożliwienia złożenia zamówienia na wybraną usługę, szkolenie np. zebrane dane pozwalają wysłać kartę zgłoszenia na szkolenie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) przeprowadzenia szkoleń, dane uczestników są konieczne do prawidłowego przebiegu procesu szkolenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) realizacji procesu szkolenia na podstawie woli (zgody) uczestnika dotyczącej danych opcjonalnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  d) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( Newsletter) by informować zainteresowaną osobę o organizowanych wydarzeniach, ofertach promocyjnych oraz nowościach w ofercie handlowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  e) wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa np. prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  f) przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty będącą realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  h) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. w przypadku zainteresowania szkoleniem by dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie prosimy o następujące dane osobowe osoby zgłaszającej:
  a) imię i nazwisko
  b) nazwa/firma
  c) adres
  d) NIP
  e) numer telefonu
  f) adres e-mail.

  Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi przez Administratora.

  2. w przypadku udziału w szkoleniu organizowanym przez Administratora uczestnik podaje następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko (wymagane)
  b) nazwa/firma (wymagane)
  c) PESEL (wymagane) gdy warunki umowy z Klientem taki obowiązek na Administratora nakładają
  d) PESEL (opcjonalnie) wola uczestnika gdy warunki umowy z Klientem tej kwestii nie regulują
  e) miejsce i data urodzenia (wymagane) gdy warunki umowy z Klientem taki obowiązek na Administratora nakładają
  f) miejsce i data urodzenia (opcjonalnie) wola uczestnika gdy warunki umowy z Klientem tej kwestii nie regulują
  g) opis/nazwa stanowiska (opcjonalnie)
  h) numer telefonu (opcjonalnie)
  i) adres e-mail (opcjonalnie)

  Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi przez Administratora.

  3. w przypadku zapisywania się na Newsletter konieczne jest podanie następujących danych osobowych przez subskrybenta:
  a) adres e-mail

  4. podczas korzystania ze strony internetowej intex.com.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

  5. od użytkowników strony internetowej INTEX.com.pl mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub o innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej intex.com.pl., mających na celu ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawę funkcjonalności tych usług.
IV

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  Wyjątek stanowią dane pozyskane w procesie rekrutacji, które w przypadku braku wycofania zgody na przetwarzanie, przetwarzanie i przechowywane są przez 6 miesięcy od dnia otrzymania danych.
 • Dane przetwarzane dla przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu wyżej wymienione dane zostaną usunięte z upływem lat 5 od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego/mailowego.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest rozliczenie wykonanej usługi lub dostarczenia zamówionych produktów, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dane przechowywane są tak długo jak wymaga tego Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości czyli 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, zawartej w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dane przechowywane są przez 10 lat.
V

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora powierzane są podwykonawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji swoich zadań. Podwykonawcy, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) i są to biuro rachunkowe oraz obsługa IT, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi, wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VI

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO :
  a) prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych
  b) prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne
  c) prawo do bycia zapomnianym - czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania
  e) prawo do sprzeciwu - czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  f) prawo do wycofania zgody - czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane.
 • W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: intex@intex.com.pl
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII

PLIKI "COOKIES"

 • Strona Administratora tj. www.intex.com.pl używa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony)
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu korzystania z oferty Google Maps, dzięki czemu może wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Maps (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl)
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i działające na jego polecenie.
 • Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na np. nowe przepisy prawa. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 • Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.03.2021 r.