Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Polityka prywatności

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest „INTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134132, NIP: 6310008884, REGON: 271767763, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
  ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): intex@intex.com.pl, tel. +48 32 230 75 16, zwana dalej "Administratorem".
 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma INTEX jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Zebrane dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • INTEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów.
  Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się INTEX Sp. z o.o. jak i w formie papierowej.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  a) umożliwienia złożenia zamówienia na wybraną usługę, szkolenie np. zebrane dane pozwalają wysłać kartę zgłoszenia na szkolenie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) przeprowadzenia szkoleń, dane uczestników są konieczne do prawidłowego przebiegu procesu szkolenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( Newsletter) by informować zainteresowaną osobę o organizowanych wydarzeniach, ofertach promocyjnych oraz nowości w ofercie handlowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  d) wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa np. prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty będącą realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. wprzypadkuzainteresowaniaszkoleniembydokonaćzgłoszenianawybrane
  szkolenie prosimy o następujące dane osobowe osoby zgłaszającej:
  a) imięinazwisko
  b) nazwa/firma
  c) adres
  d) NIP
  e) numertelefonu
  f) adres e-mail.

  Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi przez Administratora.

  2. w przypadku udziału w szkoleniu organizowanym przez Administratora uczestnik podaje następujące dane osobowe:
  a) imięinazwisko(wymagane)
  b) nazwa/firma(wymagane)
  c) opis/nazwa stanowiska (opcjonalnie)
  d) PESEL(opcjonalnie)
  e) dataurodzenia(opcjonalnie)
  f) numer telefonu (opcjonalnie)
  g) adres e-mail (opcjonalnie)

  Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi przez Administratora.

  3. w przypadku zapisywania się na Newsletter konieczne jest podanie następujących
  danych osobowych przez subskrybenta:
  a) adres e-mail

  4. podczas korzystania ze strony internetowej intex.com.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego;

  5. od użytkowników strony internetowej INTEX.com.pl mogąbyć także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub o innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej intex.com.pl., mających na celu ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawę funkcjonalności tych usług.
IV

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • dane przetwarzane dla przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora powierzane są podwykonawcą usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji swoich zadań. Podwykonawcy, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) i są to biuro rachunkowe oraz obsługa IT.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi.
 • Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VI

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Osoba której dane dotyczą ma zgodnie z RODO:
  a) prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do bycia zapomnianym - czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania;
  e) prawo do sprzeciwu - czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) prawo do wycofania zgody - czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane.
 • W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: intex@intex.com.pl
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII

PLIKI "COOKIES"

 • Strona Administratora tj. www.INTEX.com.pl używa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony);
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i działające na jego polecenie.
 • Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na np. nowe przepisy prawa. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 • Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 08.08.2018 r.